Stichting Koeteltuin

Het doel van ANBI stichting Koeteltuin is het realiseren van speeltuinen, sport- en ontmoetingsplaatsen in Middenmeer. Gratis toegankelijk voor iedereen in de openbare ruimte. Wij willen graag dat mensen van alle leeftijden buiten bewegen, elkaar ontmoeten, samen spelen, samen sporten, wég achter het scherm en naar buiten! Het sociale aspect van buiten recreëren staat in elk project van onze stichting centraal, wij vinden dit net zo belangrijk als het stimuleren van een gezonde levensstijl.

 

KvK nummer: 66856272.
Bank rekeningnummer: NL25 RABO 0312 6028 63
Ons RSIN nummer: 856726886
Post/bezoekadres: Stichting Koeteltuin, Beukenlaan 46, 1775 EC, Middenmeer
Email: koeteltuinmiddenmeer@gmail.com
Stichting bestuurders: voorzitter – Jolien Zwartveld, penningmeester – Robin Hiemstra, secretaris – Laura Visser
Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werk.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Het werk dat onze instelling doet:
-het creëren van laagdrempelige, openbare en kosteloze speel-, sport- en ontmoetingsplaatsen in de buitenlucht voor kinderen en jongeren in Middenmeer, als ook voor andere leeftijdscategorieën;
– kinderen/mensen uit alle milieus voorzien in het recht om buiten te spelen, te sporten en/of te recreëren;
– het ouders en kinderen gemakkelijker te maken om dichtbij huis samen plezier te hebben, zonder dat daar al teveel planning en reistijd voor nodig is;
– kinderen/jongeren/volwassenen een passend alternatief te bieden voor gamen en/of achter de smartphone spelen.

De manier waarop de instelling geld werft:
Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen;
Donaties (giften) eenrichtingsverkeer;
Filantropie: de vrijwillige private bijdragen (in de vorm van tijd, geld, goederen) aan publieke doelen met de intentie primair het algemeen belang te bevorderen;
Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.
Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen. De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.

Het beheer & besteding van het vermogen van Stichting Koeteltuin:
Stichting Koeteltuin is als ANBI stichting verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Koeteltuin zich vrijwillig inzetten. Wij ontvangen geen beloning! Er worden geen vacatiegelden betaald!  De stichting beheert Rabobank rekeningnummer: NL25RABO0312602863 t.n.v. Stichting Koeteltuin, Middenmeer. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari t/m 31 december) wordt door de penningmeester het boekjaar afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website. Bij opheffing van Stichting Koeteltuin, is zij verplicht aan te geven, aan welke ANBI stichting met een overeenkomstig doel, het eventueel batig saldo wordt besteedt. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

Actueel verslag van de activiteiten vind u op Facebook en in ons beleidsplan-stichting-koeteltuin.

Financiële verantwoording: jaarverslag 2016-2017

Voor vragen kunt u bellen met Jolien Zwartveld op nummer 06-14664968